Zasobowo-procesowy rachunek kosztów (ZPRK)

Niniejsza książka jest wprowadzeniem do tematyki zaawansowanego zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RPCA[1]). Podstawowy cel niniejszej książki to przekazać czytelnikom wiedzę, która ma pomóc zapoznać się z najważniejszymi założeniami zasobowo-procesowego rachunku kosztów

Książka przedstawia wybrane, najważniejsze założenia dotyczące projektowania i zastosowania koncepcji zasobowo-procesowego rachunku kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwami z wielu branż gospodarki.

Struktura książki podporządkowana została strukturze zasobowo-procesowego rachunku kosztów w sposób umożliwiający wyjaśnienie poruszanych zagadnień.

W rozdziale pierwszym przedstawiono genezę powstania koncepcji zasobowo-procesowego rachunku kosztów oraz jego miejsce na tle najnowszych teoretycznych i praktycznych osiągnięć z obszaru controllingu i rachunkowości zarządczej. Ponadto zawarto również najważniejsze przesłanki i pokazano korzyści płynące z wdrażania zasobowo-procesowego rachunku kosztów.

Rozdział drugi poświęcony został przedstawieniu istoty oraz podstawowych zastosowań zasobowo-procesowego rachunku kosztów w przedsiębiorstwach. Ponadto pokazano komplementarność tej koncepcji w stosunku do zarządzania strategicznego i operacyjnego, zarządzania łańcuchem dostaw oraz zrównoważonego rozwoju.

Trzeci rozdział zawiera wprowadzenie do koncepcji zasobowo-procesowego rachunku kosztów, gdzie zaprezentowano jego definicję i strukturę, najważniejsze przedmioty kalkulacji oraz trzy warianty koncepcji ZPRK (ZPRK rzeczywistych, ZPRK planowanych i najbardziej zaawansowany – ZPRK standardowych).

Rozdział czwarty poświęcony został zasobowej części koncepcji ZPRK. Zaprezentowano najważniejsze założenia tego rachunku kosztów związane z definiowaniem, ewidencją, kalkulacją kosztów zasobów organizacyjnych.

Rozdział piąty zawiera podstawowe założenia ZPRK dotyczące jego procesowej części i porusza tematykę kalkulacji kosztów działań.

Rozdział szósty przedstawia założenia koncepcji ZPRK dotyczące analizy i interpretacji informacji wynikowej o produktach, usługach oraz klientach, generowanej z zasobowo-procesowego rachunku kosztów. W rozdziale pokazano również założenia wieloblokowego i wielostopniowego prezentowania informacji wynikowej dotyczącej kosztów i rentowności przedsiębiorstwa.

Czytelnikom, który będą chcieli dokładniej poznać założenia koncepcji ZPRK przypomnieć należy, że rozwinięcie przedstawionego w niniejszej  książce zasobowo-procesowego rachunku kosztów zawarte jest w kompleksowej bazie wiedzy o ZPRK:
Zieliński, T.M, 2017, Zasobowo-procesowy rachunek kosztów, Akademia Controllingu, Poznań.

 

Tomasz M. Zieliński


[1] Resource and process consumption accounting